Mesuraments Acústics

Mesura d’aïllament

Es tracta de la quantificació objectiva del nivell d’aïllament del so entre dos espais separats. Aquest aïllament pot ser mesurat a soroll aeri o a soroll d’impacte. Aquestes dades són fonamentals per a les Certificacions d’aïllament acústic que donen compliment a la normativa CTE HR Protecció al soroll.

Mesura del soroll ambiental

Mesura de soroll en entorns comunitaris amb múltiples fonts sorolloses com és el cas del trànsit rodat, activitats industrials o de lleure. Realitzem estudis d’impacte ambiental de tot tipus d’activitats. Predicció de nivells d’immissió de soroll segons normatives.

Informes pericials i certificacions

Comptem amb l’experiència i els equips necessaris degudament revisats que garanteixen l’objectivitat en els mesuraments de caràcter legal. Adjuntem el detall del compliment de la normativa en les nostres certificacions acústiques i informes pericials.

Especificacions de les proves acústiques

Unitat de mesura per a determinació in situ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri DnTw + C de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE EN ISO 16283-1

Unitat de mesura per a determinació in situ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE EN ISO 16283-2

Unitat de mesura per a determinació in situ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana D2m,nT segons la norma UNE EN ISO 16283-3

Unitat de mesura per a determinació in situ del temps de reverberació de recintes, segons la norma UNE EN ISO 3382 (Mètode Impulsiu o interromput).

Predicció de temps de reverberació de la sala i intel·ligibilitat de la mateixa.

Avaluació d'acord norma EN ISO 717-1.