Enginyeria Acústica

Acústica en edificació

Assessorem en el disseny de qualsevol tipus d’edificació per al compliment de la normativa en matèria de soroll. Preveure solucions idònies sobre els plànols estalvia grans costos derivats de l’aplicació de mesures correctores posteriors a la construcció.

 

Mitjançant l’estudi acústic, podem preveure i donar solució a problemes amb fonts de soroll habitualment molestes. Ascensors, maquinària d’aire condicionat, calderes, bombes d’aigua, ventilació de garatges, extracció de fums, grups electrògens, portes automàtiques, quadres elèctrics, transformadors, etc.

Acústica ambiental

Treballem en la prevenció i correcció de l’impacte negatiu que la contaminació acústica pot ocasionar en el benestar de les persones.

 

Oferim mesuraments i informes de soroll ambiental i l’assessorament per complir amb els valors demandats segons normativa.

 

Podem donar solucions d’insonorització a espais que garanteixin el seu correcte aïllament, aconseguint un correcte confort acústic.

Acústica industrial

Sovint, l’activitat industrial és una font de soroll indesitjat que genera un impacte negatiu en treballadors de la pròpia indústria minvant la seva productivitat. Aquest soroll industrial, també pot afectar en altres activitats properes.

Avaluem l’estat actual d’una instal·lació o maquinària. Primer es fa la proposta de mesures correctores, i el dimensionat de les mateixes. Subministrem els detalls constructius necessaris per a la seva correcta execució. Calculem i dissenyem sistemes d’amortiment de vibracions, tancaments i cabines insonoritzades, silenciadors, barreres i panells acústics, portes i finestres amb l’adequat aïllament acústic que solucionaran els seus problemes de soroll.

Llicències d’obertura

Tot local de negoci ha de complir amb la normativa vigent en matèria de soroll. L’administració requereix la certificació de que el projecte del negoci dóna compliment a la norma abans de concedir el permís d’obertura.

 

Previ estudi, certifiquem el compliment de la legislació vigent en matèria de soroll, estatal, autonòmic i local (ordenances municipals)

Instal·lació de limitadors de potència

Instal·lació i programació de limitadors. Els limitadors de potència o limitadors acústics són dispositius dissenyats per garantir que no se superen els valors màxims d’emissió per part d’un equip de so. Aquests valors d’atenuació aniran en funció de l’aïllament acústic amb què compte el local en estudi i de la potència de l’equip de so que es pretén controlar.

Particulars

Atenem tot tipus de problemes que el soroll pot ocasionar al seu domicili. Oferim solucions d’aïllament acústic.

 

Realitzem mesuraments, projectem solucions d’aïllament.

Normativa aplicable

Llei 16/2002. Protecció contra contaminació acústica. Decret 176/2009 del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Annex 4. Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora, Lar, a l’ambient interior produïda per les activitats i el veïnat.

Reial Decret 1367/2007, del 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

REAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

Codi Tècnic Edificació. HR Protecció contra soroll.