MESURAMENTS ACÚSTICS

Es tracta de la quantificació objectiva del nivell d’aïllament al so entre dos espais separats. Aquest aïllament pot ser mesurat a soroll aeri …

Mesura de soroll en entorns comunitaris amb múltiples fonts sorolloses com és el cas del trànsit rodat, activitats industrials …

Comptem amb l’experiència i els equips necessaris degudament revisats que garanteixen l’objectivitat en els mesuraments …

ENGINYERIA ACÚSTICA

Acústica en edificació

Assessorem en el disseny de qualsevol tipus d'edificació per al compliment de la normativa

Acústica ambiental

Treballem per la prevenció i correcció de l'impacte negatiu de la contaminació acústica

Acústica industrial

Con frecuencia, la actividad industrial es una fuente de ruido indeseado que genera un impacto negativo

Llicències d'obertura

L'administració requereix que tot local de negoci ha de complir amb la normativa vigent en matèria de soroll

Instal·lació de limitadors de potència

Instal·lació i programació de limitadors. Garantir que no es superen valors màxims

Particulars

Ens fem carrec de tot tipus de mesures i problemes que el soroll pot ocasionar al seu domicili.

CONFORT ACÚSTIC

Tot recinte tancat té unes característiques pròpies pel que fa a la propagació del so al seu interior. Aquestes característiques depenen del volum […]

Subministrem plaques fonoabsorbents de fàcil instal·lació mitjançant un sistema ràpid i eficaç que evita obres, respecta l’alçada del local i […]